مهندس سید محمد مهدی رشتی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
پست الکترونیکی: rashti[AT]shahabdanesh.ac.ir
شماره تلفن: 32317171-025 داخلی 301

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (دانشگاه خوارزمی) از سال 81 تا 85
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (دانشگاه تربیت مدرس) از سال 85 تا 88سوابق آموزشی

 • اصول طراحی پایگاه داده (از سال 86 تاکنون)
 • ساختمان داده ها (از سال 86 تاکنون)
 • نظریه زبانها و ماشینها (از سال 88 تاکنون)
 • سیستم عامل (از سال 88 تاکنون)
 • آزمایشگاه پایگاه داده
 • آزمایشگاه سیستم عامل

سوابق شغلی

 • شرکت شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ITAN)، برنامه نویس (از مهر 83 تا تیر 84)
 • شرکت گسترش دنیای مجازی (VWDev)، برنامه نویس و تحلیلگر (از تیر 84 تا مهر 84)
 • شرکت فناوران توسن گام (TosanSoft)، برنامه نویس و تحلیلگر (از تیر 85 تا تیر 86)
 • موسسه آموزش عالی شهاب دانش قم، استاد حق التدریس (از بهمن 86 تا تیر 88)
 • موسسه آموزش عالی شهاب دانش قم، عضو هیات علمی و مدیر انفورماتیک (از مهر 88 تاکنون)

سوابق پژوهشی

 • مقالات کنفرانس
  • S. M. Rashti, M. Mollanoori, M.Shahriari Nia, and N. M. Charkari, "A Prediction-based Algorithm for Target Tracking in Wireless Sensor Networks," in The International Workshop on Scalable Ad Hoc and Sensor Networks (IEEE SASN '09) Saint Petersburg (Russia), 2009.
  • M.Shahriari Nia, M. Khaksar, S. M. Rashti, and N. M. Charkari, "Discrete Probabilistic DV-Hop: Reengineering High Accuracy Range-free WSN Localization," in The International Workshop on Scalable Ad Hoc and Sensor Networks (IEEE SASN '09) Saint Petersburg (Russia), 2009.

سایر