میثم دلوئی حیدری

دانشجوی دکتری معماری
پست الکترونیکی: heydari@srttu.edu /> شماره تلفن: 32317171 داخلی 171

سوابق تحصیلی

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق آموزشی

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق شغلی

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5

سوابق پژوهشی

 • مقالات ژورنال
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • مقالات کنفرانس
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • کتاب ها
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
 • سایر انتشارات
  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

سایر

 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 • Item 5